Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden (‘terms’) zijn van toepassing op alle aankopen die plaats vinden via de online winkel Be-Grateful. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en het is voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons heeft en behoudt.
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
naam/namen: Be Grateful
Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Simon Vestdijkhove 3
3437JR Nieuwegein
Telefoonnummer: 06-57332668
E-mailadres: info@be-grateful.nl
KvK-nummer: 65850270
Btw-identificatienummer: NL001939352B85
 
Artikel 3 - Wijziging voorwaarden
Be Grateful behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Be Grateful.
 
Artikel 4 - Assortiment
Alle producten die door Be Grateful worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn exclusief (eventuele) administratie, service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.
 
Artikel 5 - Beschikbaarheid
Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Be Grateful kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.
 
Artikel 6 - Transport
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Be Grateful. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Be Grateful kunnen worden uitgesloten.
 
Artikel 7 - Levering
De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Be Grateful overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval (m.u.v. vooraf aangegeven overschrijding van leveringstermijn) heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Be Grateful te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Be Grateful te melden.
 
Artikel 8 – Ons recht om de bestelling te annuleren.
Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:
•Wij hebben geen betaling ontvangen
•Het product is niet meer op voorraad 
•De vermelde prijs was onjuist
  
Artikel 9 - Retour  
Een retour dient altijd van te voren aangemeld te worden via e-mail support@be-grateful.nl
Vul het retourformulier in, deze is te vinden onder het kopje klantenservice, retourneren en geef een duidelijke reden van retour aan. 
Retourneren kan tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Be Grateful behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Be Grateful of de leverancier van het artikel) is beschadigd.  
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het volledige aankoop bedrag (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), van ons terug. De kosten van de retourzending is voor de consument. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben ontvangen.
Indien wij geld terug storten moet u rekening houden dat dit circa 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.
LET OP! Producten uit de SALE categorie kunnen worden omgezet in een tegoedbon of geruild worden voor een ander product. De kosten van een ruiling  zijn voor de consument.
 
Artikel 10 - Garantie
Be Grateful garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Be Grateful is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Be Grateful. Be Grateful is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Be Grateful, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Be Grateful zijn verricht;
Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
De consument is gehouden Be Grateful te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Be Grateful mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Be Grateful te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Be Grateful zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.
 
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Be Grateful is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Be Grateful iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Be Grateful als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).
 
Artikel 12 – Pre-order Producten & kortingen
Pre-order producten worden meteen verstuurd als deze zijn afgeleverd bij Be Grateful. Be Grateful is niet verantwoordelijk voor de exacte release en lever datum van een pre-order product. Pre-order producten kunnen niet worden geannuleerd na betaling van het desbetreffende product. Be Grateful is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van een pre-order product. Een selectie producten kunnen buiten onze kortingsprogramma's vallen, dit kan per periode verschillen.
 
Artikel 13 – Klachten procedure
Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij u de mogelijkheid om een klacht te mailen naar support@be-grateful.nl met in de titel: KLACHT #(ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Be Grateful probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.